Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WARNICACH.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WARNICACH.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach,

2) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach,

5) Komórkach organizacyjnych – oznacza to wyodrębnione w strukturze Ośrodka: samodzielne stanowiska,

6) Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach,

7) Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Warnice,

8) Radzie Gminy – oznacza to Radę Gminy Warnice.

 

§ 3

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Warnice.

2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady, zarządzeń Wójta, Statutu oraz zarządzeń Kierownika.

3. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Warnice.

4. Ośrodek czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

§ 4

Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy nie posiadającą osobowości prawnej.

§ 5

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące w szczególności:

1) pomocy społecznej,

2) dodatków mieszkaniowych,

3) zryczałtowanego dodatku energetycznego,

4) świadczeń rodzinnych,

5) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

6) funduszu alimentacyjnego,

7) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

9) świadczenia wychowawczego,

10) wspierania kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

 

2. Ośrodek realizuje inne zadania przekazane do realizacji przez Wójta lub Radę Gminy.

 

§ 6

1. Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka reguluje Kierownik w formie zarządzeń wewnętrznych.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania Ośrodkiem

 

§ 1

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik kieruje pracą Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.Wyznaczony przez Kierownika pracownik pełni obowiązki Zastępcy Kierownika Ośrodka w czasie jego nieobecności spowodowanej: chorobą, urlopem, wyjazdem służbowym oraz innymi zdarzeniami losowymi.

4. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej mają prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swojego działania oraz w ramach udzielonych upoważnień, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Kierownika.

5. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej ponoszą odpowiedzialność służbową przed Kierownikiem Ośrodka za prawidłową realizację powierzonych im zadań, w szczególności za należyte i terminowe wykonywanie zadań oraz za podejmowane decyzje.

6. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych o podobnym charakterze.

 

 

§ 2

Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka,

2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Ośrodkowi, 

4) reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

5) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,

6) składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka, należących do właściwości gminy,

8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego,  dobrego  startu, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu w okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu,

9) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

10) zawieranie umów z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy,

11) programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,

12) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

13) opracowanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek,

14) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

15) przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.

 

§3

Do zadań i kompetencji pracowników socjalnych należy w szczególności:

1)dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej na terenie gminy oraz w poszczególnych rejonach pracy socjalnej,

2)rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie  pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji  osób i rodzin,

3)przeprowadzanie postępowań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

4) wprowadzanie danych z zakresu pomocy społecznej do systemów informatycznych,

5) przygotowanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

6)planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,

7)sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie pomocy społecznej,

8)współpraca przy sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej,

9) udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin,

10) prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej, 

11) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej,

12) pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka i ich rodzin, inspirowanie i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,

13)zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,

14) reprezentowanie interesów podopiecznych,

15) podejmowanie interwencji kryzysowej,

16) kierowanie osób do placówek udzielających wyspecjalizowanej pomocy,

17) współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

18) inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy,

19)przygotowanie na zlecenie Kierownika materiałów, diagnoz w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

20) realizacja zadań  zakresie realizacji procedury niebieskiej karty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskiej Karty”,

21) realizacja działań w zakresie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dodatków mieszkaniowych, świadczeń wychowawczych, dobrego startu.

22) prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zadań,

23)przygotowanie dokumentacji do archiwizacji,

24) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej,

25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

§ 4

Do zadań specjalisty pracy socjalnej należy wykonywanie zadań na podstawie ustawy o

świadczeniach rodzinnych  z  28 listopada 2003 r.( Dz. U Z 2018 . Poz. 2220 

ze zm.),  pomocy osobom uprawnionym do alimentów  z dnia 07

września 2007 r. tj.  (Dz. U z 2019r. poz.670,730) oraz ustawy o pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1)przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

2)przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

3)sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

4)sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

5)przyjmowanie wniosków  i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń wychowawczych,

6)przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie dobrego startu,

7)przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy dla kobiet w ciąży z ustawy „za Życiem”

8)prowadzenie rejestru klientów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

9)obsługa programu świadczeń  rodzinnych, Płatnik oraz Pomost Std,

10)rozpoznawanie potrzeb i analiza sytuacji osób i rodzin, ustalanie planów działania przy wykorzystaniu możliwości klientów,

11)Planowanie pomocy oraz kontrolowane czy udzielana pomoc spełnia swoje zadania.

12)prowadzenie korespondencji w zakresie pomocy społecznej,

13)wprowadzanie danych z zakresu pomocy społecznej do systemów informatycznych,

14) przyjmowanie wniosków i przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej,

15)proponowanie rozwiązań problemowych osób, rodzin i grup poprzez poradnictwo i wskazanie instytucji i organizacji do tego typu powołanych.

16)praca socjalna

17)dbałość o zachowanie tajemnicy zawodowej.

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§3

Do zadań i kompetencji aspiranta pracy socjalnej należy w szczególności:

     1)dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

       pomocy społecznej na terenie gminy oraz w poszczególnych rejonach pracy socjalnej

       przy wsparciu pracownika socjalnego,

    2)rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie  pomocy stosownie do

       indywidualnych potrzeb i sytuacji  osób i rodzin przy wsparciu pracownika socjalnego,

   3)przeprowadzanie postępowań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy

      wsparciu pracownika socjalnego, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie

      innych niezbędnych czynności dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych,

     pomocy rzeczowej i innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

  4)wprowadzanie danych z zakresu pomocy społecznej do systemów informatycznych,

  5)przygotowanie analiz i sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pomocy

     społecznej,

  6)planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,

  7)sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie pomocy społecznej,

  8)udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych

     formach pomocy oraz podmiotach działających na rzecz jednostek i rodzin,

 9)prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom

    powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej,

10)pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka i ich rodzin, inspirowanie i

     wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,

11)zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej

    sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,

12)sporządzanie list wypłat.

13)przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń wychowawczych i przygotowanie decyzji

     administracyjnych

14)przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń na dobry start i przygotowanie decyzji

     administracyjnych,

15)współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi

     podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

16)inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom

     oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy,

17)przygotowanie na zlecenie Kierownika materiałów, diagnoz w zakresie rozwiązywania

     problemów społecznych,

18) prowadzenie korespondencji w zakresie realizowanych zadań,

19)przygotowanie dokumentacji do archiwizacji,

20)dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej,

21)wykonywanie innych zadań zleconych prze Kierownika.

 

 

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych,
  5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  6. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  7. prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną,
  8. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
  9. sporządzenie sprawozdawczości jednorazowej, kwartalnej, półrocznej, rocznej z zakresu pracy z rodziną.
  10. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami  względnie z zaleceniami kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków obywateli

 

1. Obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

   1) Kierownik w każdy poniedziałek w godz. 9:00-17:00.

   2) Pracownicy Ośrodka we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka prowadzi rejestr „Skarg i wniosków”, w którym rejestrowane są skargi i

    wnioski obywateli oraz data odpowiedzi na nie.

3. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje kierownik Ośrodka.

4. Skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca.

 

 

ROZDZIAŁ II

Przepisy końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy, o których mowa w Statucie Ośrodka.

2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w drodze zarządzenia.

3. Przepisy wewnętrzne wydane na podstawie poprzedniego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warnice zachowują moc do momentu wydania nowych, jeżeli nie są sprzeczne z regulacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie1_2019.pdf (PDF, 170.08Kb) 2019-10-18 15:24:03 95 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marianna Margiel-Mikołajczak 18-10-2019 15:22:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marianna Margiel-Mikołajczak 18-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Marianna Margiel-Mikołajczak 18-10-2019 15:24:03