Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ:

1). Opis stanowiska

 1. początek zatrudnienia - 01 kwietnia 2019 roku,
 2. forma nawiązania stosunku pracy-umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia na czas nieokreślony,
 3. wymiar czasu pracy- pełen etat,
 4. zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach, gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik.

 

2). Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dotyczących usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 1. Usługi gospodarcze:
 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby, pomoc przy myciu, kąpieli, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
 2. zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
 3. przyrządzanie posiłków, w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
 4. przygotowanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 5. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
 6. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
 7. pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
 8. palenie w piecu, przynoszenie opału,
 9. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
 10. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
 1. Usługi pielęgnacyjne:
 1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
 2. pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecona przez lekarza,
 3. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacji tego wymagających.
 1. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 2. Bieżąca współpraca z pracownikiem socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

3). Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców na terenie Gminy Warnice.

 

4). Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. wykształcenie średnie,
 2. dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie na jednym z poniższych kierunków:

- opiekuna domowego,

- opiekuna środowiskowego

- opiekuna medycznego

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej

 1. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
 2. prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego,
 3. właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. uczciwość,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. samodzielność,
 9. umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy.

5). Wymagania dodatkowe związane na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) znajomość topografii gminy Warnice,

c) znajomość obsługi komputera.

6). Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys-CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- dowód osobisty do wglądu,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

-inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO dla potrzeb związanych z rozpoznaniem wniosku o zatrudnienie.

Na żądnie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

7). Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej , Warnice 66, 74-201 Warnice w terminie od dnia 13.03.2019 roku do 27.03.2019 roku. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za ich datę uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „nabór na stanowisko: OPIEKUN w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WARNICACH”.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
 2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

 1. listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 2. listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu.

Lista o których mowa w lit.a) zostanie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka wraz z informacją o dniu i godzinie oceny merytorycznej.

Informację o wynikach naboru opublikowane będą na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie BIP.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Marianna Margiel-Mikołajczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marianna Margiel-Mikołajczak 15-03-2019 13:41:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marianna Margiel-Mikołajczak 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Marianna Margiel-Mikołajczak 15-03-2019 13:41:31